V tomto článku sa dozviete ako exportovať rôzne typy záznamov z účtovného programu Pohoda. Niektoré typy exportov je následne možné naimportovať do Archilesa.

Export záznamov z Pohody je obdobný k importu, ktorý je popísaný napr. v článku o exporte faktúr do Pohody, t.j. z hlavného menu v Pohode vyberiete Súbor > Dátová komunikácia > XML import/export.

V druhom kroku ako vstupný súbor zvolíte súbor s požiadavkou na export. Príklady takýchto súborov a popis jeho štruktúry nájdete v dokumentácii Pohody. Vezmite si niektorý z príkladov XML požiadavky pre export faktúr alebo bločkov podľa dátumu vystavenia. V XML súbore ešte upravte hlavne atribúť ičo v 2. riadku súboru, aby zodpovedal IČO spoločnosti v Pohode a hodnoty dátumov v elementoch dateFrom a dateTill podľa požadovaného dátumového rozsahu exportovaných záznamov. Upravený súbor vyberte ako vstupný súbor pre import/export v Pohode.

Po dokončení sprievodcu importom/exportom Pohoda vytvorí rovnomenný súbor v podpriečinku Response, ktorý bude obsahovať vyexportované záznamy.

Exportované faktúry a bločky je možné spätne naimportovať do Archilesa. Výsledkom importu je priradenie interných čísiel dokumentov v Archilesovi podľa Pohody, ak ešte tieto neboli priradené, a uloženie informácie o prepojenom zázname v Pohode. Funkcionalita spätného importu slúži len na aktualizáciu existujúcich záznamov v Archilesovi, ktoré boli odtiaľ vyexportované do Pohody, a nie na import nových dokumentov.