Sumarizácia zmien 3.32.0

Vylepšenia
  • Pridaný export interného čísla do MRP K/S
  • Zlepšenia pre validáciu bankového účtu
  • Automatické skrytie polí pre starý formát bankového účtu, ak je vyplnený zahraničný IBAN
Opravené chyby
  • Ak dokument obsahuje v názve špeciálne znaky (napr. /), tak pri stiahnutí dokumentu sa zobrazí chyba
  • Opravené chyby pri prepočítavaní súm položiek a dopočítavaní rekapitulácie DPH z položiek